Maatalousyrittäjät

Härmämedin työterveyshuollossa sinua palvelee Anni Luoma, Sari Kujanpää ja Tarja Kiviniemi. Kun tarvitset tietoa tai kysyä jotain, soita hoidon tarpeen arviointiin puh. 06 4831 800. Sieltä sinua neuvotaan eteenpäin omalle työterveyshoitajalle tai suoraan lääkäriin. Hoidon tarpeen arviointi tietää kyllä kuka on sinun työterveyshoitajasi. Voit myös hyvin lähettää hänelle sähköpostia etunimi.sukunimi@harmamedi.fi. Se on paras tapa pitää yhteyttä. Työterveyshoitajamme seuraa sähköpostia aina kun vapautuvat edellisestä asiakkaastaan.

Maatalousyrittäjien moniammatillinen tiimi

Työterveyshoitajasi on käynyt Maatalousalan työterveyshuolto- koulutuksen.

Janina Yliluoma

Työterveyshuollon erikoislääkäri

Raija Palviala

Työfysioterapeutti

Sanna Nevala-Jaakonmaa

Työpsykologi

Tanja-Tuulia Talvitie

Työpsykologi

Mari Lehikoinen

Työnohjaaja

Diana Haldin

Ravitsemusterapeutti

Anni Luoma

Olen Anni Luoma ja maatalousyrittäjiä pääasiassa hoidan Evijärven, Lappajärven ja kanta Kauhavan alueelta, joitakin tiloja on myös Isostakyröstä, Lapualta ja Ylistarosta. Toimipisteeni on Ylihärmässä sekä Evijärvellä tiettyinä päivinä. Olen ollut mukana molempien Varavoimaa Farmarille hankkeiden projektiryhmissä yhteensä 4 vuotta. Minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostilla anni.luoma(at)harmamedi.fi tai jättämällä soittopyynnön 06-4831800.

Sari Kujanpää

Olen Sari Kujanpää, työterveyshoitaja ja minulla on maatalouden erikoistumiskoulutus. Käyn tilakäynneillä yhdessä agrologin kanssa, hoidettavanani tilat sijaitsevat Alahärmässä. Tilat ovat sekä viljatiloja että karjatiloja. Lisäksi toimin kuntoutuksen yhdyshenkilönä.  Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla sari.kujanpaa(at)harmamedi.fitaikka jättämällä soittopyynnön 06-4831800.

Tarja Kiviniemi

Asiakaskuntani maatalousyrittäjät ovat pääasiassa Alahärmän ja Ylihärmän alueelta, joitakin tiloja on myös kanta-Kauhavalla.  Tilojen tuotantosuunnat vaihtelevat laidasta laitaan. Käyn tilakäynneillä yleensä ProAgrian agrologin kanssa. Minuun saa parhaiten yhteyttä sähköpostilla tarja.kiviniemi(at)harmamedi.fi, sinne voi jättää myös soittopyynnön 06-4831800. Otan mielelläni vastaan uusia maatalousyrittäjiä, tervetuloa

Maatalousalan työterveyshuolto

Työterveyshuolto tukee maatalousyrittäjää työhyvinvoinnin kehittämisessä sekä työperäisten vaarojen ehkäisyssä. Tilakäynnit, terveystarkastukset, kuntoutukseen ohjaus, ammattitautitutkimukset sekä maatalousalan työterveyshuollon yhteistyöryhmä ovat maatalousalan työterveyshuollon toiminnan perusta.

 

Maatalousalan työterveyshuolto auttaa ylläpitämään ja parantamaan työkykyä, ehkäisemään työperäisiä sairauksia sekä ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on työterveyshuollon moniammatillisen yhteistyön ydintehtävä. Sivuvoimisen maatalousyrittäjän on järkevää ostaa myös maatalousyrittäjien työterveyspalvelut, koska työnantajan järjestämä työterveyshuolto ei huomioi maatilan töistä aiheutuvia terveysriskejä.

 

Toimiessasi työnantajana, on vastuullasi järjestää työterveyspalvelut kaikille työntekijöillesi. Vastuu maatilasi työturvallisuudesta on työnantajana sinulla, mutta voit hyödyntää työterveyden asiantuntemusta työolojen riskikohteiden kartoituksessa. Härmämedi tarjoaa modernit työterveyden palvelut, joiden avulla saat kokonaisvaltaista tukea työntekijöittesi työkykyyn, hyvinvointiin ja jaksamiseen.

 

Työterveyshuoltoon liittynyt MYEL –vakuutettu maatalousyrittäjä saa 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutuksen vakuutusmaksusta. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia. Korvattavilla kustannuksilla on vuotuinen yrittäjäkohtainen enimmäismäärä.

MYEL-vakuutettu maatalousyrittäjä voi saada Kelan korvausta työterveyshuollon kustannuksista kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti

 • 100% tilakäynnin kustannuksista
 • 60% muun ehkäisevän työterveyshuollon kohtuullisista kustannuksista (terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmius, matkat)
 • 50% yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista

 

Kela ei korvaa maatalouden asiantuntijan tilakäyntipalkkion arvonlisäveroa. Alv jää maatalousyrittäjän maksettavaksi.

 

Härmämedissä on käytössä Kelan suorakorvaus- eli tilitysmenettely työterveyspalvelujen osalta. Työterveyssopimuksessa on oma kohtansa suorakorvaukselle ja asiakas hyväksyy menettelyn allekirjoittamalla sopimuksen. Maatalousyrittäjän suorakorvauksen edellytyksenä on voimassa oleva MYEL-vakuutus ja myös tilakäynti ja toimintasuunnitelma tulevat olla tehtyinä ennen korvausten tilittämistä. Laskutuksessa asiakkaalta veloitetaan vain Kela-korvausten jälkeen jäävä omavastuuosuus. Kela ei korvaa laskulla mahdollisesti olevaa arvonlisäveron osuutta, kuten esimerkiksi maatalouden asiantuntijan palkkioon sisältyvää arvonlisäveroa. Yrittäjä voi seurata Kela-korvaustensa tilannetta Kelan asiointipalvelussa. Lue lisää Kelan sivuilta sairaanhoitoon.

Lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä ja työkykyä edistävä toiminta

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon
 • työpaikkaselvitykset eli tilakäynnit,
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus,
 • terveystarkastukset mm. terveyden ja työkyvyn seurantatarkastukset, altisteperusteiset terveystarkastukset työtä aloitettaessa ja määräaikaisesti
 • työkyvyn edistämisen toimenpiteet työterveysyhteistyössä,
 • työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen,
 • sairauspoissaolojen seuranta ja tapaturmien torjunta työterveysyhteistyössä
 • osallistuminen ensiavun järjestämiseen
 • työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on
  työterveyslääkärillä.
Sairaanhoito ja muut terveydenhuoltopalvelut

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä /-yrityksellä on mahdollisuus hankkia puitesopimuksen puitteissa työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut.

 

Yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyshuollossa on avosairaanhoitoa ja sisältää työterveyslääkärin, työterveyshoitajan ja työterveyshuollon asiantuntijan antaman sairaanhoidon mukaan lukien erikseen sovittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä

Tilakäynti

Tilakäynti on maatalousalan työterveyshuollon toiminnan perusta. Tilakäynnin tekevät yleensä työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija. Lisäksi tilakäynnille voivat osallistua työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja/tai psykologi. Tilakäynnillä keskustellaan työn ja työolojen kehittämisestä sekä annetaan tarvittaessa ohjeita ja neuvoja, miten maatalousyrittäjä voi vaikuttaa työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
Tilakäynnillä arvioidaan muun muassa seuraavia asioita:
 • fysikaaliset altisteet (melu, tärinä, valaistus, lämpöolot)
 • biologiset altisteet (homeet, virukset, bakteerit, punkit)
 • kemialliset altisteet (rehu-, kuivike- ja eläinpölyt, kaasut ja kemikaalit)
 • tapaturmariskit (kulkutiet, koneet, laitteet ja eläimet)
 • sähkö- ja paloturvallisuus
 • lasten turvallisuus
 • lasten turvallisuus
 • fyysinen kuormittuminen (tuki- ja liikuntaelimistö, hengitys- ja verenkiertoelimistö)
 • työn henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus (työn määrä, kiire, vastuu, yksintyöskentely)
 • ensiapuvalmius (toimintaohjeet, välineet ja koulutus)
 • henkilönsuojainten tarve, valinta, käyttö, huolto ja säilytys

Tilakäynnistä annetaan suullinen ja kirjallinen yhteenveto. Maatalousyrittäjä saa tilakäynnistä kirjallisen raportin, jossa kuvataan tilan työoloja, esitetään kehittämisasioita ja annetaan ehdotuksia turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työssä. Maatalousyrittäjä voi käyttää työoloselvitysraporttia tilan turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

 

Tilakäynti tehdään asiakkaasta ja/tai työterveyshuollosta lähtevien tarpeiden mukaan yleensä 1–4 vuoden välein.

 

Melan tilakäyntisovellus sujuvoittaa tilakäyntiä ja sen raportointia eikä paperilomakkeita tarvita enää kuin erikoistapauksissa. Tilakäyntiraportti toimitetaan asiakkaalle tilakäyntisovelluksen kautta ja asiakas voi sovelluksen kautta täyttää tilakäyntiin liittyvän esitietolomakkeen, lähettää viestejä työterveyteen, lukea raportteja ja kuitata tehdyksi tilakäynnillä esille tulleet kehityskohteet. Lisätietoja Melan sivuilta https://tilarekisteri.mela.fi.

Työolohaastattelu

Tilakäyntien välillä työterveyshuolto seuraa maatalousyrittäjän työoloja haastattelulla, jonka terveydenhuollon ammattihenkilö tai asiantuntija tekee yleensä terveystarkastuksen yhteydessä. Haastattelussa käydään läpi tilakäynnillä havaitut asiat sekä tilan työoloissa, työmenetelmissä ja työssä tapahtuneet muutokset. Haastattelun aikana keskustellaan myös aiemmista työolojen kehittämistoimista, henkilönsuojainten käytön tehostamisesta ja ensiapuvalmiuden parantamisesta. Tarvittaessa työterveyshuolto antaa maatalousyrittäjälle ohjeita sekä suosituksia ja voidaan sopia uuden tilakäynnin tekemisestä.

Terveystarkastus

Työterveyshuolto kutsuu maatalousyrittäjän terveystarkastukseen sovituin määräajoin, yleensä 1-2 vuoden välein ottaen huomioon työn aiheuttamat terveysriskit, maatalousyrittäjän terveydentilan ja iän. Terveystarkastuksessa keskustellaan maatalousyrittäjän terveydentilaan ja työkykyyn liittyvistä asioista.
Terveystarkastuksissa arvioidaan
 • yleinen työ- ja toimintakyky
 • elintavat
 • henkinen hyvinvointi
 • fyysinen toimintakyky
 • työkykyä ylläpitävän toiminnan tai kuntoutuksen tarve.
Terveystarkastuksen jälkeen terveydenhoitaja voi ohjata maatalousyrittäjän lääkärin vastaanotolle, jos maatalousyrittäjällä on
 • työperäiseen sairauteen viittaavia oireita tai työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai oireita
 • erityinen sairastumisen vaara työssä
 • aikaisemmin todetun työperäisen sairauden tai ammattitaudin tilanteen ja lääkityksen tarkistus
 • kuntoutusarvioinnin tarve.
Erityistä sairastumisen vaaraa maataloustyössä aiheuttavat (esimerkkejä)
 • biologiset altisteet (homeet, bakteerit, virukset, punkit)
 • tarttuvat taudit (myyräkuume, jänisrutto, lypsäjän kyhmy)
 • kemialliset altisteet (eläinten epiteeli, rehu- ja kuivikepölyt, kaasut, kasvinsuojelu- ja säilöntäaineet, puhdistus- ja desinfiointiaineet)
 • fysikaaliset altisteet (melu, tärinä, kylmätyö, auringon UV-säteily)
 • ergonomian puutteet
 • tapaturmavaarat
 • henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät.

 

Työkyvyn arviointi on tärkeä osa jokaista maatalousyrittäjän terveystarkastusta. Työterveyshenkilöstö arvioi, onko terveystarkastuksessa havaituilla sairauksilla ja oireilla vaikutusta maatalousyrittäjän työssä selviytymiseen. Lisäksi työterveyshoitaja ja -lääkäri arvioivat työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kuntoutuksen tarpeen.

 

Tarvittaessa maatalousyrittäjä ohjataan erikoislääkärin tai työterveyshuollon muiden asiantuntijoiden vastaanotolle työkyvyn, kuntoutustarpeen sekä hoito- tai kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Työterveyshoitaja ja -lääkäri arvioivat lisäksi, tarvitaanko tarkempia työoloselvityksiä (esimerkiksi työhygieenisiä mittauksia, ergonomista selvitystä tai maatalouden asiantuntijan tekemää arviota). Perusteltujen ammattitautiepäilyjen tutkiminen ja jatkotutkimuksiin ohjaaminen kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon.

 

Härmämedin työterveys on aktiivinen verkostoituja
Olemme Melan Välitä Viljelijästä -verkoston jäsen .
Lisää tietoa https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/valita-viljelijasta-verkosto/

 

Melan Välitä viljelijästä -verkosto tehostaa maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä

Työterveyshuollon hinnankorotukset 1.1.2023 alkaen

Teemme hinnankorotukset tammikuun 1. päivästä 2023 alkaen.
Korotus tulee olemaan keskimäärin + 6 %.

Korotukset perustuvat yleisen kustannustason nousuun ja viime vuosien strategisten painopiste investointien jatkumiseen.

Satsaaminen kilpailukykyisiin ICT palveluihin mahdollistaa nykyaikaiset ja sujuvat appi-, etä-, varaus-, dokumentointi- ja raportointipalvelut.

Investoinnit lähipalvelujen saatavuuden parantamiseen lisäävät asiakkaidemme tyytyväisyyttä.

Työterveysyhteistyön kehittäminen entistä haastavamassa työ- ja toimintaympäristössä luo edellytykset työterveyshuollon perustehtävän parempaan laadukkaaseen onnistumiseen yritysten kanssa.