Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Aidosti paikallinen ja välittävä toimintamallimme perustuu tiiviiseen kumppanuuteen ja palvelukokonaisuuden arviointiin.  Sovimme yhdessä yrityksenne näköisestä työterveyshuollosta, asetamme tavoitteet yhteistyölle sekä mittaamme ja seuraamme saavutettuja tuloksia. Teemme yhteistyötä yrityksenne kaikilla tasoilla (johto, hr, esimiehet, työsuojelutoimikunta, henkilöstö). Tarjoamme työterveyshuollon parhaat ammattilaiset  ja moderneimmat tukipalvelut käyttöönne. Näin voimme varmistua, että palvelukokonaisuus toimii.

 

Keskeistä onnistumiselle on painopisteen siirtäminen sairaanhoidosta ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon: työpaikkaselvitysten ja riskienarviontien yhdistäminen sekä siirtyminen terveystarkastuksista terveydenedistämisen ohjaukseen, hoitopolkuihin ja vaikuttavaan sairaanhoitoon.

Vaikuttavuuden periaatteet

Härmämedin vaikuttavuuden lähtökohdat:
 1. 50/50 ennaltaehkäisevä/sairaanhoito
 2. tiivis yhteistyö organisaation kaikilla tasoilla
 3. työterveyshuollon perustyö kunniaan
 4. kokonaisvaltainen työkykyajattelu osaksi työterveyshuoltoa
 5. mittarit ja tavoitteet osaksi työterveyshuoltoa
Mitattavia asioita, joita tarkastelemme toimintasuunnitelmapalaverissa:
 1. tehtyjen työpaikkaselvitysten määrä
 2. tehtyjen toimenpide-ehdotusten määrä
 3. terveystarkastusten määrä
 4. työterveysneuvottelujen määrä
 5. sairaspoissaolojen määrä ja jakauma eri sairauspääluokkiin
 6. asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
 7. työterveyspalvelujen käyttö ja niistä syntyneet kustannukset
 8. työterveysraporttien palautetilaisuudet ja muut suunnittelukokoukset yritysten kanssa

Raportointityökalut laadun ja vaikuttavuuden seurannassa

Työterveyshuollossa yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista seurataan raportointityökaluilla. Härmämedin toimintamalliin kuuluu huolellinen yrityksen  sairauslomien ja kustannusten seuranta ja hallinta. Raportointipakettiin kuuluu sopimuksen mukaan seuraavia analyysejä :
 • sairaspoissaolojen kehitys sairauspääluokittain
 • kokonaiskustannukset ammattiryhmittäin ja tutkimuksittain
 • asiakastyytyväisyysmittausten tulokset
 • työpaikkakäynnit, terveystarkastusten ja työterveysneuvottelujen määrä
 • tekemättömän työn raportit