Kuinka toteuttaa riskien arviointi työpaikalla?

Työpaikan riskien arviointi tehdään kaikissa työpaikoissa yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta ja se on aina työnantajan tehtävä. Yksin arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, sillä työterveyshuolto toimii tarvittaessa asiantuntija-apuna riskien arvioimisessa.

Työturvallisuuslain mukaan työpaikan turvallisuus ja näin ollen myös riskien arviointi on aina työnantajan vastuulla. Arvioinnissa käydään läpi työn kaikki riski- ja vaaratekijät sekä niiden toteutumisen todennäköisyys ja merkitys työpaikalle. Kun riskit on saatu kartoitettua, pohditaan niihin sopivia ratkaisuja, joiden avulla riskien toteutumisen mahdollisuus pienenee. Erityisen tärkeää on löytää ratkaisut sellaisiin riskeihin, joiden toteutuminen on todennäköisintä ja vaikutukset merkittävimpiä.

Työpaikan riskien arvioinnin hyödyt

Työpaikan riskien arviointi edistää työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, mutta auttaa myös työterveyshuoltoa. Arvioinnin avulla työterveyshuolto saa tietoja työpaikan terveydelle haitallisista kuormitustekijöistä ja voi antaa toimenpide-ehdotuksia riskien pienentämiseksi. Työterveyshuolto käyttää arviointia apuna myös työpaikkaselvityksessä, jossa arvioidaan riskien terveydellistä merkitystä.

Kun työpaikan riskit on arvioitu, voidaan niistä saatuja tietoja hyödyntää työpaikalla esimerkiksi perehdyttämisessä, työ- ja käyttöohjeiden laatimisessa sekä työtilojen ja -prosessien muuttamisessa.

Näin toteutat riskien arvioinnin työpaikalla

Riskien arviointia varten löytyy valmiita lomakkeita ja malleja sekä sähköisinä että kirjallisina. Esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen nettivisuilta löytyy useita lomakkeita, joita voi täyttää käsin tai sähköisesti.

Riskien arviontia tehdään yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun kanssa, isoimmilla työpaikoilla mukana arvioinnissa on työsuojelutoimikunta. Apua voi kysyä myös omasta työterveyshuollosta, ja esimerkiksi Härmämediltä saat asiantuntijan näkemystä työpaikan riskien arviointiin.

Riskiarvioinnissa huomioitavia tekijöitä ovat:

  • fysikaaliset riskit (mm. melu, lämpötila, tärinä, valaistus ja säteily)
  • fyysiset riskit (mm. ergonomia ja työasennot)
  • kemialliset riskit (kuten kemikaalit ja pölyt)
  • biologiset riskit (kuten homeet, sienet, virukset, bakteerit ja loiset)
  • tapaturmat
  • psykososiaaliset riskit (mm. työjärjestelyt, työyhteisön sosiaalinen toimivuus, työn sisältö)

On myös hyvä muistaa, että riskiarviointi tarkoittaa jatkuvaa seurantaa. Riskejä kannattaa tarkastella uudelleen erityisesti erilaisissa muutostilanteissa, kuten yritystoiminnan laajentuessa, työtehtävien muuttuessa tai toimitilojen remontin yhteydessä.