Härmämedi panostaa potilastietoturvaan

Työterveyshuoltoa koskevat potilastietoturvan osalta samat lait ja asetukset kuin muitakin terveydenhoitoalan toimijoita. Härmämedissä potilastietoturvasta pidetään tarkasti huolta ja esimerkiksi tietojen käsittelyssä ja asiakasviestinnässä huomioidaan aina tietoturvallisuus. Terveysasioihin ei ole Härmämedissä aiemmin yksilötasolla vastattu sähköpostitse, vaikka potilaat ovatkin voineet lähestyä Härmämedin asiantuntijoita sähköpostin välityksellä.

”Nyt voimme tarvittaessa viestiä potilaiden kanssa salatun sähköpostin välityksellä, mutta edelleen asiat hoituvat usein puheluiden avulla. Voimme myös lähettää käyttämämme Acute-potilastietojärjestelmän kautta tietoturvallisia tekstiviestejä”, kertoo Härmämedin erikoislääkäri Janina Yliluoma.

Muiden työterveyshuoltoa tarjoavien yritysten tavoin myös Härmämedin toimintaa valvoo Aluehallintovirasto. Jo toimilupaa haettaessa tietoturva-asiat on siis suunniteltu ja selvitetty huolella.

Yksityisyydensuoja turvaa potilastiedot

Potilastietoturva ohjaa työterveyshuollon toimia, eikä potilastietoja luovuteta työnantajalle. Härmämedi, kuten muutkin työterveyshuollon ammattilaiset tekevät tarvittaessa lausuntoja ja raportteja työkykyyn ja työtehtäviin liittyvistä huomioista, mutta näissäkin huomioidaan aina potilastietoturva ja yksityisyydensuoja.

”Esimerkiksi työterveyshuollossa käytettävissä työterveysneuvotteluissa potilas kertoo itse terveydentilaansa liittyvistä tiedoista sen verran kuin haluaa – tarkoitus ei näissä neuvotteluissa ole siis varsinaisesti puhua terveydentilasta, vaan työkykyyn liittyvistä rajoitteista”, linjaa Yliluoma.

Joissakin tapauksissa työnantajalle saatetaan toimittaa sopivuuslausunto, joka laaditaan terveystarkastuksissa esimerkiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavien töiden yhteydessä tai työn terveydellisten erityisvaatimusten perusteella. Sopivuuslausunnossa ei arvioida työntekijän sopivuutta työhönsä, vaan sen hetken työkykyä suhteessa työhön.
”Esimerkiksi akuutti selkäkipu ei tarkoita sitä, että on sopimaton työhönsä, vaan se tarkoittaa pitkäaikaista pysyvän laatuista kyvyttömyyttä tehdä sitä omaa työtä. Työkyvyttömyyttä puolestaan voi aiheuttaa esimerkiksi paha kemikaaliallergia tuotteelle, jonka käyttöä ei voida työssä välttää”, Yliluoma kuvailee.

Toimintasuunnitelmapalaverit ohjaavat yhteistyötä

Härmämedi pitää säännöllisesti yhteyttä asiakasyrityksiinsä ja työnantajan edustajien kanssa pidetään vuosittain myös toimintasuunnitelmapalaverit, joissa käydään läpi yrityksen ajankohtaisia asioita yleisellä tasolla. Tarvittaessa Härmämedi tekee myös erilaisia työpaikkaselvityksiä ja -kartoituksia esimerkiksi työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Mikäli näiden yhteydessä tehdään suosituksia toimintatapoihin liittyen, tieto menee aina niin työnantajalle kuin työntekijöillekin yleistason tietona.

”Erityisesti isompien yritysten kanssa pidetään säännölliset palaverit puolivuosittain tai kolmen kuukauden välein, joissa voidaan myös käydä esiin tulleita asioita läpi. Yhteistä kaikille näille keskusteluille on se, että asiat ja huomiot käydään aina läpi ryhmämuotoisesti, ei yksilötasolla”, Yliluoma painottaa.

”Jos huomaamme vaikkapa terveystarkastuksissa toistuvaa, säännöllistä ongelmaa, on niihin velvollisuus puuttua. Ryhmätason tietoa siis voidaan tuoda työnantajan tietoon, mutta tietenkin niin, että yksilöt eivät sieltä erotu. Näin pystytään parhaimmillaan ehkäisemään uusien henkilöiden sairastuminen esiin tulleisiin ammattitauteihin.”